Pdf Kitaplık

Türkler Ansiklopedisi - 21 Cilt
Hemen İndir

Özet:

Türklerin dôrtbin yıllık bilinen tarihlerinde, baĢta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt‟alarında çok değiĢik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaĢamaları, her zaman dünyanın ilgisi çekmiĢtir. Zira dôrtbin yıllık bu uzun dônemde, in, Hint, Fars, Bizans, Arap ve nihayet Batı kültürü ile karĢı karĢıya gelen ve iç içe yaĢayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları ôz kültürlerini devam ettirmeleri, kendilerinin de ne denli sağlam bir kültüre sahip olduklarını ispat ederken bu medeniyetler arasında etkileĢimin ôlçüsü hep merak edilmiĢtir. Bilhassa Karadeniz‟in Kuzeyinden Doğu Avrupa‟ya, oradan da Ġtalya ve Fransa içlerine kadar ilerleyen çeĢitli Türk kavimlerinin bıraktıkları etkiler ve daha sonra Balkanlarda oluĢan Türk asıllı devletler bu ilgiyi daha da artırmıĢtır. Nihayet doğu-batı ticareti ve Ġslˆm dünyasına hakim olan Türklerin ulaĢtıkları medeniyetin Batı üzerindeki tesiri, Batılı müsteĢriklerin ve seyyahların eserlerine konu olmuĢtur.
(Not: İndirmek İçin Tıkladığınızda; 5 Saniye Bekleyip Reklamı Geç'e Tıklayıp İndirebilirsiniz)


Türkler Ansiklopedisi - 21 Cilt TIKLA!
Bize en büyük desteği yorum yaparak sağlayabilirsiniz.
Ayrıca paylaş butonlarını kullanmayı ve kırık linkleri bize bildirmeyi unutmayın