Pdf Kitaplık

Türk Futbol Tarihi Ansiklopedisi Pdf indir – 7 cilt
Hemen İndir

Türk Futbol Tarihi Ansiklopedisi – 7 cilt 

Türk Futbol Tarihi Ansiklopedisi Pdf indir – 7 cilt
Değerli futbolseverler, 1996 yılından bu yana baflar›lara al›flt›rd›¤›m›z Türk insan› için ne yaz›k ki 2002 Dünya Kupas› ve 2003 Konfederasyon Kupas›’n›n ard›ndan gelen dönemin çok keyifli geçti¤ini söyleyebilmek mümkün de¤il. 1996 y›l›nda, tarihinde ilk defa Avrupa fiampiyonas› finallerine kat›lma hakk›n› elde eden, 2000 y›l›ndaki Avrupa fiampiyonas› finallerinde ise çeyrek final oynama baflar›s›n› gösteren Milli Tak›m›m›z zirve noktas›na 2002 y›l›nda ulaflm›flt›. Tam 48 y›ll›k bir aradan sonra kat›lmay› baflard›¤›m›z 2002 Dünya Kupas› finallerine futbolun devlerini geride b›rakarak dünya üçüncüsü olmam›z Türk futbol tarihinin en önemli baflar›s›yd›. Kronolojik s›rayla incelendi¤inde giderek yükselen trendimiz, bu dönemde elde edilen zaferlerin bir rastlant› eseri olmad›¤›n› ortaya koyan en önemli kan›tt›. Türk futbolu 1990’l› y›llardan itibaren at›lan verimli tohumlar›n hasad›n› yap›yordu. Planl› bir flekilde büyütülen futbol ekonomisi, büyük bir tesisleflme ve altyap› hamlesiyle birlefltiriliyor, Türkiye’nin dört bir yan›na yay›lan tarama çal›flmalar›yla yetenekli gençler Milli Tak›mlar bünyesinde toplan›yor, yafl kategorilerinde bafllayan baflar›lar A Milli Tak›m›m›za kadar yükseliyordu.
Dosya İndirme:(Link kısaltma servisi kullanıldığı için açılan sayfada sağ üst köşede 5 saniye sonra açılan
"Reklamı geç" e tıklayın ve dosyayı indirin)
(Not: İndirmek İçin Tıkladığınızda; 5 Saniye Bekleyip Reklamı Geç'e Tıklayıp İndirebilirsiniz)


Türk Futbol Tarihi Ansiklopedisi Pdf indir – 7 cilt TIKLA!
Bize en büyük desteği yorum yaparak sağlayabilirsiniz.
Ayrıca paylaş butonlarını kullanmayı ve kırık linkleri bize bildirmeyi unutmayın